Disclaimer

 De informatie zoals opgenomen op deze website is opgesteld door SINCERIUS Transaction Services B.V. en is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een financieel of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan SINCERIUS Transaction Services B.V. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. SINCERIUS Transaction Services B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. SINCERIUS Transaction Services B.V. aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar al dan niet via hyperlinks op deze website wordt verwezen.

SINCERIUS Transaction Services B.V. hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

U kunt deze website anoniem raadplegen. Alleen als u via deze website een e-mail aan ons stuurt, verkrijgen wij uw persoonsgegevens. Als u SINCERIUS Transaction Services B.V. een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens slechts gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren.

SINCERIUS Transaction Services B.V. is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61686417. Op alle dienstverlening door SINCERIUS Transaction Services B.V. zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van SINCERIUS Transaction Services B.V.


‹ Terug